e-Learning – szkoła nowych możliwości.

Projekt „E-learning-szkoła nowych możliwości” realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu PO WER, zakłada szersze stosowanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz wykorzystanie systemu e-learning szkoły w procesie dydaktycznym. Projekt zakłada przeszkolenie pracowników w zakresie ICT. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są nauczyciele SP10. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie:

 • doskonalenie umiejętności związanych z profilem zawodowym kadry,
 • włączenie nowoczesnych technologii do nauczania,
 • osiągnięcie lepszej jakości pracy kadry i działań na korzyść uczniów,
 • osiągnięcie przez kadrę większego zrozumienia i wrażliwości na różnorodność socjalną, językową i kulturalną,
 • zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego,
 • poprawa znajomości języków obcych,
 • zwiększenie motywacji i satysfakcji w ich codziennej pracy.

 

Regulamin rekrutacji
Profil uczestnika projektu

Od stycznia 2016 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie europejskim E-learning szkoła nowych możliwości mającym głównie na celu nowoczesne nauczanie oraz otwarcie szkoły na współprace europejską. Celem przedsięwzięcia jest także:

 • doskonalenie umiejętności związanych z profilem zawodowym kadry szkolnej,
 • włączenie nowoczesnych technologii do nauczania,
 • osiągnięcie lepszej jakości pracy nauczycieli i działań na korzyść uczniów,
 • osiągnięcie zrozumienia i wrażliwości na różnorodność socjalną, językową i kulturalną,
 • zwiększenie możliwości rozwoju kariery zawodowej,
 • poprawa znajomości języków obcych,
 • zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu, w lutym 2016r., została utworzona platforma e-learningowa zwana Wirtualnym Studium Wiedzy, do której udostępniono indywidualne loginy i hasła nauczycielom oraz uczniom klas V i VI. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, w marcu 2016r., odbyło się specjalne szkolenie w zakresie korzystania z platformy przez pracowników szkoły.
Zasoby WSW zostały uporządkowane strukturalnie – podzielono je na strefę ucznia, strefę nauczyciela oraz strefę dla współpracy międzynarodowej. Następnie opracowano i utworzono specjalne kursy e-learningowe, przyporządkowane odpowiednio każdemu modułowi.
Strefa ucznia zawiera wiele informacji poszerzających i sprawdzających wiedzę z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, informatyka, technika oraz wychowanie do życia w rodzinie. Utworzone zostały także testy przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty oraz do egzaminu na kartę rowerową. Nasi podopieczni mają obecnie dostęp do następujących kursów na platformie:

 • Land & Language
 • English high-flier
 • English Mania
 • Szóstoklasisto, sprawdź się
 • Dwa łyki Informatyki- sprawdzenie wiedzy
 • Język ojczysty nie jest mi obcy
 • Karta rowerowa
 • Przyroda wokół nas
 • Z matematyką na TY
 • Maths in English
 • Polish your English
 • Informatyka dla Wszystkich
 • Technika na co dzień
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Anglophile
 • Linux to brzmi dumnie…
 • Edytory tekstu

W strefie nauczyciela można korzystać z dodatkowych zasobów edukacyjnych, które pozwalają realizować wewnątrzszkolny system doskonalenia zawodowego oraz usprawniają system przepływu informacji w szkole. Kursy dla nauczycieli zostały podzielone na następujące moduły:

 • Ogłoszenia, zarządzenia, informacje
 • Doskonalenie zawodowe. Materiały dydaktyczne
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wychowania
 • Edukacja 21 wieku
 • Statystyki, zestawienia, dane liczbowe
 • Prawo oświatowe, reforma oświaty

Strefa Partnership of European schools obejmuje informacje dotyczące projektów realizowanych wraz z nauczycielami i uczniami różnych europejskich szkół.
Zasoby Wirtualnego Studium Wiedzy, na poziomie wszystkich modułów, są na bieżąco uzupełniane i udoskonalane. W związku z tym, w celu promocji i zaprezentowania efektów realizacji projektu, opracowano różnorakie quizy i konkursy dla uczniów:

 • quiz konkursowy o UE zaprezentowany uczniom w ramach „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”,
 • konkurs o Tytuł Mistrza Informatyki,
 • Międzyszkolny Konkurs „Language & Land”,
 • egzamin teoretyczny na kartę rowerową,
 • konkurs „Rozwaga w życiu pomaga”.

W ramach przedsięwzięcia, zaangażowani w realizację projektu nauczyciele prowadzą lekcje z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Od stycznia br. odbyły się między innymi zajęcia:

 1. lekcja matematyki – Symetria w życiu codziennym (korelacja przedmiotów: historia sztuki, przyroda, plastyka, język polski i angielski, technika, informatyka);
 2. lekcja języka angielskiego – „Easter is coming…Wielkanoc się zbliża” (korelacja przedmiotów: język polski, plastyka, technika, informatyka, przyroda);
 3. lekcja języka polskiego – Planujemy podróż na nieznaną wyspę (korelacja przedmiotów: język polski, matematyka, historia, muzyka, plastyka, informatyka).
 4. lekcje informatyki (korelacja j. angielskiego, matematyki, plastyki, j, polskiego z zajęciami komputerowymi)
 5. lekcje zajęć technicznych (korelacja j.angielskiego z zajęciami technicznymi)

Korelacje międzyprzedmiotowe uwzględniono też podczas różnych wydarzeń kulturalnych w naszej szkole:

 • z okazji I Dnia Wiosny zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczniów klas IV – VI pt. „Powitanie Pani Wiosny” (korelacja przedmiotów: muzyka, przyroda, język polski, plastyka, technika, informatyka);
 • dla uczczenia 250. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się uroczysta akademia (korelacja przedmiotów: język polski, historia, muzyka, matematyka, plastyka, technika, informatyka);
 • w ramach całorocznej pracy Świetlicowego Kółka Teatralnego „Trzeciaki” powstał film – teatr telewizji pt. „Kopciuszek – wersja współczesna” (korelacja przedmiotów: język polski, informatyka, plastyka, technika, muzyka, taniec).

W roku szkolnym 2016/2017 projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i zapisami projektu. W ciągu całego roku rozwijany był szkolny system e-learningowy – WSW. Zasoby platformy wzbogacono na różnych płaszczyznach. W sekcji dla nauczycieli umieszczono wiele materiałów dydaktycznych prezentujących nowe formy i metody pracy, tendencje i nurty nowoczesnej edukacji, konspekty lekcji, a także informacje i ogłoszenia szkolne, aplikacje oraz inne dokumenty dotyczące placówki.
Nauczyciele wykorzystywali platformę zarówno podczas zajęć, jak również jako rozszerzenie lekcji prowadzonej w klasopracowni. Dzięki temu, uczniowie mieli możliwość uzupełnienia i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas tradycyjnych lekcji. Z uwzględnieniem technik multimedialnych oraz korelacji międzyprzedmiotowej, specjalne zajęcia zostały przygotowane na platformie szkolnej. Między innymi:

 • lekcja języka angielskiego „Revision of adjective order and comparison”,
 • lekcja matematyki „Ciekawostki matematyczno – przyrodnicze”,
 • lekcja matematyki – prezentacja „Skala, mapa i plan”,
 • lekcja języka angielskiego „School Subjects” z wykorzystaniem WSW-Voki,
 • lekcja języka angielskiego „Talking about events” (learningapps, quiz scorm, ebook),
 • lekcja języka angielskiego „Past continuous” (exelearning),
 • lekcja języka angielskiego „Feelings” (Valentine’s Day).
 • lekcje techniki dotyczące elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych skorelowane z przyrodą, matematyką i j. angielskim,
 • dodatkowe ćwiczenia do zajęć technicznych dotyczące elektryczności i rysunku technicznego.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu platformy e-learningowej szkoły (WSW) zrealizowano konkursy/egzaminy z różnych dziedzin nauki, które cieszyły się ogromną popularnością wśród uczniów. W bieżącym roku szkolnym odbyło się ich sześć:

 • Konkurs przedmiotowy dla klas VI – etap pierwszy (eliminacje) „Przyroda wokół nas”;
 • Egzamin na kartę rowerową;
 • Szkolny konkurs logicznego myślenia i kreatywności – „Einstein z Dziesiątki”;
 • Konkurs ekologiczny;
 • Konkurs o tytuł „Mistrza Informatyki”;
 • Konkurs interdyscyplinarny: „Rozwaga w życiu pomaga”

Dodatkowo, udostępniono uczniom test(quiz) przekrojowy – sprawdzający wiedzę – dla uczniów z klas V i VI oraz materiały do nauki przepisów ruchu drogowego.
Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące projekty e-Twinning, w które zaangażowały się dzieci zarówno z klas młodszych, jak i starszych:

 • International Scratch Challenge,
 • Let’s use English,
 • POSTCARDS…let’s travel around Europe and make new friends!,
 • All about me,
 • Let’s tell our Christmas story.

Rozbudowa platformy e-learningowej WSW polegała również na poszerzeniu jej zasobów. W bieżącym roku utworzono kursy związane z projektami eTwinning tj „Let’s use English” oraz „eTwinning-POSTCARDS – let´s travel around Europe and make new friends!”. Wiążą się one z realizacją międzynarodowych projektów prowadzonych w naszej szkole. Przeznaczone są dla uczniów, by mogli udoskonalać swoje umiejętności językowe i współtworzyć projekty poprzez wykonywanie różnorodnych zadań projektowych. Z funkcjonalności naszego systemu WSW korzystali także nasi partnerzy zagraniczni. Platforma stała się miejscem współpracy międzynarodowej.